UWAGA! Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do dnia 18 września 2023 roku (poniedziałek) do godziny 15:00

UWAGA! Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do dnia 18 września 2023 roku (poniedziałek) do godziny 15:00

Informujemy, iż termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do dnia 18 września 2023 roku (poniedziałek) do godziny 15:00.

Na młodzieżowych radnych czeka 33 mandatów. Kandydować mogą osoby w wieku od 15 lat (ukończonych w dniu zgłoszenia) do 19 lat, posiadające status ucznia szkoły ponadpodstawowej, zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego, które są członkami: młodzieżowych rad, samorządów uczniowskich szkół ponadpodstawowych, samorządów studenckich albo organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą i na rzecz młodzieży.
Formularz zgłoszeniowy dla kandydata na radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego dostępny jest na stronie internetowej www.sejmikmlodziezowy.pomorskie.eu, oraz Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Młodzieżowy Sejmik Województwa Pomorskiego (https://bip.pomorskie.eu/m,576,dokumenty-do-pobrania.html)
Zgłoszenia kandydatów na radnych można składać do dnia 18 września 2023 roku (poniedziałek) – liczy się data wypływu do Urzędu Marszałkowskiego. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z rekomendacją i przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk lub złożenie go w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Koperta ze zgłoszeniem winna być opatrzona dopiskiem „Kancelaria Sejmiku, Wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego. Nie otwierać przed terminem obrad Zespołu Rekrutacyjnego”.
O skuteczności nadesłania w terminie formularza zgłoszeniowego decyduje pieczęć wpływu. Zgłoszenia nadesłane lub złożone po terminie oraz niekompletne nie zostaną rozpatrzone.
Zespół Rekrutacyjny dokona wyboru nowych radnych spośród kandydatów zgłoszonych przez młodzieżowe rady, samorządy uczniowskie, samorząd studenckie oraz organizacje pozarządowe.
Listę radnych Młodzieżowego Sejmiku zatwierdza Sejmik Województwa Pomorskiego.
Kadencja będzie trwać rok. Sesje Młodzieżowego Sejmiku i posiedzenia jego komisji odbywać się będą stosownie do potrzeb. Uprzejmie prosimy uwzględnić intensywność prac decydując się na kandydowanie.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.