Strona główna
O MŁODZIEŻOWYM SEJMIKU

Młodzieżowy Sejmik jest reprezentacją młodzieży zamieszkałej na terenie województwa pomorskiego, którego siedzibą jest miasto Gdańsk. Młodzieżowy Sejmik jest ciałem kolegialnym, a w jego skład wchodzi 33 radnych.

Młodzieżowy Sejmik ma charakter konsultacyjno-doradczy dla organów Samorządu Województwa Pomorskiego. Reprezentuje głos młodzieży w dialogu z Sejmikiem i Zarządem Województwa.

Realizuje zadania określone w ustawie o samorządzie województwa. Inicjuje i promuje skierowane do młodego pokolenia działania o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym i ekologicznym.

W celu realizacji swoich zadań współpracuje z podmiotami działającymi przy Samorządzie Województwa Pomorskiego, młodzieżowymi radami gmin i powiatów, organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, a także innymi instytucjami publicznymi.

Celem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego jest:

  1. rozwijanie i upowszechnianie idei samorządności oraz aktywności obywatelskiej wśród młodzieży;
  2. zwiększanie zaangażowania młodzieży w działania Samorządu Województwa, w tym kreowanie polityki regionalnej;
  3. podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi, w szczególności dotyczących pracy w grupie, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia, negocjowania, a także zdolności do uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji;
  4. pogłębianie wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz historii i kultury regionu;
  5. kształtowanie postaw patriotycznych, demokratycznych i prospołecznych wśród młodzieży oraz rozwijanie tożsamości regionalnej;
  6. upowszechnianie i rozwijanie pomorskiej idei regionalnej.